امروز سه شنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۹ ساعت

الحاق متنی به انتهای تبصره ۳ بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات”


الحاق متنی به انتهای تبصره ۳ بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات”

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۵/۰۸ هیات وزیران درخصوص “الحاق متنی به انتهای تبصره ۳ بند ۲ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات” طی نامه شماره ۵۵۹۱۵ مورخ ۹۹/۰۵/۲۱ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.