امروز یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت

تسریع الصاق برچسب حاوی شناسه رهگیری روی سیگارت


تسریع الصاق برچسب حاوی شناسه رهگیری روی سیگارت

در نشست رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشوربا مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر تسریع الصاق برچسب حاوی شناسه رهگیری سیگارت بر روی محصولات دخانی تاکید شد. مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، به گزارش پورتال خبری مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور ، عطاا…معروفخانی با بیان اینکه تهیه و تدوین چهار چوب برچسب بر عهده مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور است، افزود : در این راستا عضویت شرکتهای تولیدکننده سیگارت در انجمن تولیدکنندگان ، صادر کنندگان و وارد کنندگان محصولات دخانی الزامی است و مرکز بر امر الصاق برچسب حاوی شناسه رهگیری سیگارت نظارت کامل دارد. رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور ضمن تاکیدبر لازم الاجرا شدن دستوالعمل ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای گروه کالایی دخانیات یاد آور شد: برابر با برنامه زمانبندی شده مطابق ماده ۲ دستوالعمل مذکور ، باید موجودی کالای فاقد شناسه در سطح عرضه ( بازارها و انبارها ) پایان یابد .وی تصریح کرد : تکمیل فرآیندهای زنجیره رهگیری سیگارت واستقرار سامانه رهگیری باید با شفافیت و جدیت پیگیری شود.