امروز دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت

لیست اعضاء


Print This Page

۱- شرکت دخانیات قشم                                                                            


۲- شرکت بازرگانی میلاد نور گیتی


۳- شرکت بی ای تی پارس                                                                       


۴- شرکت جی تی ای پارس                                                                      


۵- شرکت دخانیات ایران                                                                        


۶- شرکت آوای شرق توس                                                                     


۷- شرکت ماروت کوثر سراج


۸- شرکت آزادگان فاخر                                                                          


۹- شرکت الکوزی آریا البرز                                                                    


۱۰- شرکت شقایق درخشان رنگین                                                      


۱۱- شرکت پیشرو تک پارسیان                                                             


۱۲- شرکت سینا بین الملل نور                                                                 


۱۳- شرکت کار آفرینان زرین شمال


۱۴- شرکت فرا سازان توتون آپادانا                                                      


۱۵- شرکت پردیس زرین آمور                                                               


۱۶- آقای حبیب اله رئیسی


۱۷- آقای علی حیدری فر


۱۸- شرکت کی تی اند جی پارس                                                         


۱۹-شرکت جی تی ای پارسیان                                                               


۲۰-شرکت جزیره شاداب ۵ ستاره

 


۲۱-شرکت افرا افق ژیار                                                                         


۲۲-شرکت گیتی تجارت هدف


۲۳- شرکت متحد احسان قشم                                                        


۲۴- شرکت جاوید ریحان ستاره


۲۵- شرکت توتون صنعت پارسیان قشم