امروز شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ساعت

مدارک جهت عضویت درانجمن


Print This Page

مدارک جهت عضویت در انجمن تولید کنندگان، واردکنندگان وصادرکنندگان محصولات دخانی

 

۱- تکمیل فرم عضویت    (دانلود فرم عضویت)


۲- تصویراساسنامه شرکت بهمراه آخرین تغییرات روزنامه رسمی


۳- تصویرکارت بازرگانی برای بازرگا نان و کارت عضویت معتبر در اتاقهای بازرگانی ،صنایع و معادن کشاورزی کشور برای تولیدکنندگان


۴- ارایه مجوز معتبر از مرکز برنامه ریزی ونظارت بر دخانیات و برگ سبز گمرک سال قبل


۵- پذیرش و تعهد رعایت مفاد اساسنامه


۶- پرداختی ورودیه به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال( برای اولین بار)


۷- پرداخت حق عضویت سالیانه ۹۹ به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال (بصورت سالیانه)


جهت پرداخت فیش نزد بانک دی باشماره حساب ۰۲۰۴۷۱۰۵۶۱۰۰۰  ویا شبا  ۹۱۰۶۶۰۰۰۰۰۰۰۲۰۴۷۱۰۵۶۱۰۰۰ IR  به نام انجمن تولید کنندگان ، واردکنندگان و صادر کنندگان اقدام نمایید.