امروز دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ ساعت

هیأت مدیره


Print This Page

اعضاء هیأت مدیره انجمن ۹۴/۰۵/۱۰
رئیس هیأت مدیره :   آقای محمد رضا تاجدار
نایب رئیس هیأت مدیره :  آقای حمید رضا شاه حسینی
عضو هیأت مدیره و خزانه دار :  آقای پژمان علیمیرزایی
عضو هیأت مدیره  و منشی :  آقای غلامرضا آزرمی
عضو هیأت مدیره :  آقای محمد حسین برخوردار
عضو علی البدل  :  آقای علی خیرآبادی
عضو علی البدل :   آقای امیر حسین پاک
بازرس :  آقای مصطفی خدا دادی
بازرس علی البدل :   آقای محمدفرشی صاف باف
دبیر انجمن :  آقای  سید علی میرباقری


اعضاء هیأت مدیره انجمن ۹۵/۰۶/۱۰
رئیس هیأت مدیره :   آقای محمد رضا تاجدار
نایب رئیس هیأت مدیره :  آقای حمید رضا شاه حسینی
عضو هیأت مدیره و خزانه دار :  آقای پژمان علیمیرزایی
عضو هیأت مدیره  و منشی :  آقای غلامرضا آزرمی
عضو هیأت مدیره :  آقای محمد حسین برخوردار
عضو علی البدل  :  آقای علی خیرآبادی
عضو علی البدل :   آقای امیر حسین پاک
بازرس :  آقای رحمان سمیعی
بازرس علی البدل :   آقای ابوالفضل آیتی
دبیر انجمن :  آقای  سید علی میرباقری


اعضاء هیأت مدیره انجمن ۹۶/۰۶/۰۱
رئیس هیأت مدیره :   آقای محمد رضا تاجدار
نایب رئیس هیأت مدیره :  آقای حمید رضا شاه حسینی
عضو هیأت مدیره و خزانه دار :  آقای پژمان علیمیرزایی
عضو هیأت مدیره  و منشی :  آقای غلامرضا آزرمی
عضو هیأت مدیره :  آقای محمد حسین برخوردار
عضو علی البدل  :  آقای علی خیرآبادی
عضو علی البدل :   آقای امیر حسین پاک
بازرس :  آقای رحمان سمیعی
بازرس علی البدل :   آقای رضا کشاورز مقدم
دبیر انجمن :  آقای  سید علی میرباقری


اعضاء هیأت مدیره انجمن ۹۷/۰۵/۱۰
رئیس هیأت مدیره :   آقای محمد رضا تاجدار
نایب رئیس هیأت مدیره :  آقای حمید رضا شاه حسینی
عضو هیأت مدیره :  آقای رضا اسدی فر
عضو هیأت مدیره :  آقای غلامرضا آزرمی
عضو هیأت مدیره :  آقای محمد رضا خاک کار
عضو علی البدل  :  آقای عبدل الحسین هزار خانی
عضو علی البدل  :   آقای مهران مشایی
بازرس :  آقای  حبیب اله رییسی
دبیر انجمن :  آقای مصطفی کربلایی


عضاء هیأت مدیره انجمن ۹۸/۰۵/۱۵
رئیس هیأت مدیره :   آقای محمد رضا تاجدار
نایب رئیس هیأت مدیره :  آقای حمید رضا شاه حسینی
عضو هیأت مدیره :  آقای رضا اسدی فر
عضو هیأت مدیره :  آقای غلامرضا آزرمی
عضو هیأت مدیره :  آقای محمد رضا خاک کار
عضو علی البدل  :  آقای عبدل الحسین هزار خانی
عضو علی البدل  :   آقای مهران مشایی
بازرس :  آقای رحمان سمیعی
بازرس علی البدل :   آقای مصطفی خدادادی
دبیر انجمن :  آقای مصطفی کربلایی


اعضاء هیأت مدیره انجمن ۹۹/۰۴/۲۵
رئیس هیأت مدیره :   آقای محمد رضا تاجدار
نایب رئیس هیأت مدیره :  آقای حمید رضا شاه حسینی
عضو هیأت مدیره :  آقای رضا اسدی فر
عضو هیأت مدیره :  آقای غلامرضا آزرمی
عضو هیأت مدیره :  آقای محمد رضا خاک کار
عضو علی البدل  :  آقای عبدل الحسین هزار خانی
عضو علی البدل  :   آقای مهران مشایی
بازرس :  آقای رحمان سمیعی
بازرس علی البدل :   آقای مصطفی خدادادی
دبیر انجمن :  آقای مصطفی کربلایی


اعضاء هیأت مدیره انجمن ۱۴۰۰/۰۶/۰۱
رئیس هیأت مدیره :   آقای محمد رضا تاجدار
نایب رئیس هیأت مدیره :  آقای حمید رضا شاه حسینی
عضو هیأت مدیره :  سرکار خانم شاملو
عضو هیأت مدیره :  آقای غلامرضا آزرمی
عضو هیأت مدیره :  آقای سیاوش افضلی
عضو علی البدل  :  آقای رحمن سمیعی
عضو علی البدل  :   آقای علی خیر آبادی
بازرس :  آقای اکبر ابراهیمی
بازرس علی البدل :   آقای احد برازنده
دبیر انجمن :  آقای مصطفی کربلایی