پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲ , ۲۰:۳۶:۰۰

آب ریختن به آسیاب قاچاقچیان با افزایش قیمت سیگار -ایسنا

آب ریختن به آسیاب قاچاقچیان با افزایش قیمت سیگار -ایسنا

آخرین اخبار

سود سرشار در جیب سوداگران دخانیات

بررسی‌‌‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد اعمال هرگونه افزایش هیجانی مالیات دخانیات نه تنها تاثیری بر میزان مصرف نخواهد داشت بلکه مصرف‌کنندگان را به سمت محصولات فریبنده قاچاق