امروز دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ ساعت

آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل ومبارزه ملی با دخانیات


Print This Page

هیئت وزیران در جلسه مورخه ۱/۷/۱۸۳۱ بنا به پیشنهاد شماره۶۸۳۳۳۱ مورخ ۳۸/۱۳/۱۸۳۳ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده ( ۱۳ ) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۸۳۳ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را به شرح زیر تصویب نمود :
ماده ۱ -در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می رود :
قانون : قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات(مصوب ۱۸۳۳)
ستاد : ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات
تبلیغ : هرگونه فعالیت یا اقدام که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در معرفی ، تحریک و تشویق افراد به خرید و مصرف محصوالت دخانی انجام شود.
بسته بندی : محصوالت دخانی عرضه شده در بسته هایی از قبیل پاکت ، کارتن ، قوطی و لفافه.
محصوالت دخانی : هر ماده یا فرآورده ای که تمام یا بخشی از ماده خام تشکیل دهنده آن گیاه توتون یا تنباکو یا مشتقات آن ( به استثنای مواد دارویی مجاز ترک دخانیات به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ) باشد.
استعمال دخانیات : هرگونه مصرف مواد دخانی از قبیل دود کردن ، مکیدن ، جویدن یا استنشاق از راه بینی ودهان سازمانهای غیر دولتی تشکل ها و نهادهای غیر دولتی و مردمی از قبیل انجمن، جمعیت، کانون، مرکز، گروه، مجمع، خانه وموسسه که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تاسیس شده و به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشگیری از استعمال محصوالت دخانی و یا مبارزه با تولید، استعمال و ترویج مواد دخانی هدف اصلی یا از جمله اهداف آنها می باشد.
اماکن عمومی : محل هایی که مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است از قبیل اماکن متبرکه دینی، بیمارستانها،
درمانگاهها، سالنهای همایش، سینماها، فضاهای عمومی، مهمانخانه ها، و مهمانسراها و میهمانپذیرها، خوراک سراها ،(رستورانها )،قهوه خانه ها، کارخانجات، گنجینه ها (موزه ها ) پایانه های مسافربری، فروشگاههای بزرگ، اماکن فرهنگی، اماکن ورزشی، کتابخانه های عمومی، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی، وسایل نقلیه عمومی ، موسسات و سازمانهای دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و شهرداریها و هر نوع مرکز و محل جمعی دیگر .
ماده ۲ – تبلیغ محصوالت دخانی به هر نحو ممنوع است .
ماده ۳ – استفاده از نام و عالمت تجاری شرکت های تولید کننده انواع فرآورده های دخانی بر روی دیگر کاالها که تبلیغ مصرف مواد دخانی محسوب شود ، ممنوع است .
ماده ۴ – فروش و عرضه محصوالت دخانی توسط عاملین مجاز نباید به نحوی باشد که نمایانگر تبلیغ محصوالت دخانی برای عموم باشد .
ماده ۵ – اعطای هر گونه کمک ، اعانه و حمایت اعم از مادی و غیر مادی توسط تولید کنندگان ، واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت دخانی که تبلیغ محصوالت دخانی محسوب شود ، ممنوع است .
ماده ۶ – ورود ، تولید ، توزیع ، خرید و فروش هرنوع وسایل و کاالی تبلیغی محصوالت دخانی ممنوع است . با کاالها و وسایل مکشوفه تبلیغی طبق مقررات عمل خواهد شد .
ماده ۷ – به منظور حفظ سالمت عمومی به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصوالت دخانی ، استعمال این مواد دراماکن عمومی ممنوع است .
ماده ۸ – مسئولیت اجرای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و سایر اماکن مندرج در قانون با مدیران یا کارفرمایان یا متصدیان اماکن مربوط است .
ماده ۹ – متصدیان ، کارفرمایان و مسئولین اماکن عمومی موظفند تابلوهای هشداردهنده مبنی بر ممنوعیت مصرف محصولات دخانی در نقاط مناسب و در معرض دید عموم نصب نمایند .
ماده ۱۰ – فروش محصوالت دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاههای خودکار فروش ممنوع است .
ماده ۱۱ – فروشنده باید در صورت مشکوک بودن سن خریدار ، مدرک شناسایی مبنی بر داشتن حداقل ( ۱۳ ) سال سن را از وی تقاضاکند.
ماده ۱۲ –فروش و عرضه محصوالت دخانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون پروانه فروش ممنوع است .
ماده ۱۳ – وزارت بازرگانی موظف است فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی را که طبق ماده( ۷ ) قانون دارای پروانه فروش (فروشندگان مجاز)محصوالات دخانی می باشند ، در اختیار ستاد قرار دهد .
تبصره – مجوز عاملیت بازرگانی محصوالت دخانی توسط شرکت دخانیات ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط صادر خواهد شد.
ماده ۱۴ – نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است در کلیه مراحل اجرایی عملیات بازرسی اماکن عمومی و محل های عرضه مواد دخانی همکاری الزم را با مامورین و بازرسین وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و بازرگانی بعمل آورد .
ماده ۱۵ – کلیه مامورین بهداشتی و سایر مامورین ذیربط در اجرای این قانون موظفند گزارشهای خود را بر حسب مورد جرایم موضوع این قانون برای مراجع ذیصالح ارسال دارند .
ماده ۱۶ – کلیه محصوالت دخانی باید در بسته بندی و با شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات ایران عرضه یا بفروش برسد . درج عبارت ”مخصوص فروش در ایران “ بر روی کلیه بسته بندیهای فرآورده های دخانی وارداتی الزامی است.
تبصره ۱ – فروش محصوالت دخانی بصورت فله ای ، باز و یا نخی ممنوع است.
تبصره ۲ – فروشگاههای واقع در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز ملزم به رعایت این ماده هستند.
ماده ۱۷ – به منظور جلوگیری از ورود محصوالت دخانی ، وزارتخانه های کشور و بازرگانی ، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ،
صنایع و معادن و امور خارجه هماهنگی الزم را با کشورهای همسایه بعمل آورند و گزارش آن را به ستاد ارسال نمایند.
ماده ۱۸ – شرکت دخانیات ایران موظف است استانداردهای ملی را در تولید و عرضه محصوالت دخانی رعایت نماید . تولید و واردات محصوالت دخانی مغایر با معیارهای تعیین شده در قوانین مربوط و این آیین نامه و دستورالعملهای مرتبط ممنوع است . شرکت دخانیات ایران موظف است با اعمال برنامه ریزی و با هماهنگی ستاد سطح زیر کشت توتون و تنباکو را بر اساس نیاز کارخانجات داخلی تعین نماید و از افزایش سطح زیر کشت بیشتر از نیاز کارخانجات داخلی با هماهنگی نیروی انتظامی جلوگیری بعمل آورد . وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنایع و معادن موظفند در صورت کاهش میزان نیاز به توتون و تنباکو کارخانجات داخلی ، جایگزین تدریجی زراعت توتون و تنباکو را با سایر محصوالت کشاورزی در الگوی کشت مناطق تولید و فرآوری محصوالت دخانی مورد مطالعه و اجرا قرار دهند .
تبصره – پرداخت یارانه در زمینه کشت ، داشت و برداشت توتون و تنباکو به هر شکل مجاز نمی باشد .
ماده ۱۹ – تا دو در صد( ۳% ) از سر جمع مالیات مذکور در ماده ( ۳ ) قانون در بودجه سنواتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی منظور می گردد تا برای تحقق اهداف مبارزه و کنترل استعمال مواد دخانی در اختیار سازمانها ، موسسات و جمعیت ها قرار گیرد .
تبصره – ستاد ضوابط کمک به سازمانهای غیر دولتی را تعیین و تصویب خواهد کرد .
ماده ۲۱ – هر سه سال یکبار ، حداقل و حداکثر جزای نقدی مقرر در قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بر اساس نرخ رسمی تورم ساالنه که توسط بانک مرکزی اعالم می شود با تصویب هیئت وزیران افزایش می یابد .
ماده ۲۱ -دستگاههای موضوع ماده ( ۱۱۱ ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران موظفند برنامه های آموزشی و تبلیغی مصوب ستاد را برای پیشگیری از استعمال دخانیات و مبارزه با آن ، اجرا نمایند.
ماده ۲۲ – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است تسهیالت و امکانات آزمایشگاهی الزم را برای تعیین مواد و ترکیبات منتشره مواد دخانی فراهم نماید.
ماده ۲۳ – دستگاههای ذی ربط به ویژه شرکت دخانیات ایران موظفند اطالعات مورد نیاز در رابطه با مفاد این آیین نامه را در اختیار ستاد قرار دهند.
ماده ۲۴ – دبیر خانه ستاد در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مستقر است و معاون سالمت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دبیر ستاد خواهد بود.
ماده ۲۵ -وظایف دبیرخانه به شرح زیر تعیین می گردد:
-انجام بررسیهای الزم در خصوص پیشنهاد های قابل طرح در ستاد و تنظیم دستور جلسات آن.
-پیگیری مصوبات ستاد.
-راه اندازی کارگروههای تخصصی ملی و استانی و نظارت بر آنها.
-انجام هماهنگی های الزم با سایر وزارتخانه ها وسازمانها برای دعوت آنها به شرکت در جلسات بر حسب مورد.  -تدوین و ارائه گزارش عملکرد ستاد .
-انجام سایر امور اداری که توسط ستاد به دبیر خانه محول می گردد .
-جمع آوری و ثبت اطالعات و آمار
-هماهنگی امور اجرایی مربوط به قانون
-تهیه و تدوین دستورالعملها و پیشنهاد راهبردها به ستاد
ماده۲۶ – تعداد اعضا، ترکیب، وظایف و سایر مقررات مربوط به کارگروههای تخصصی طی دستورالعملی که به تصویب ستاد می رسد، تعیین می گردد.