شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ , ۲۲:۰۷:۵۵
Search
Close this search box.

شرط تمدید مجوز واحدهای توزیع استانی محصولات دخانی

شرط تمدید مجوز واحدهای توزیع استانی محصولات دخانی

بیست و ششمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی با محوریت دخانیات در سالن جلسات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورخ 1401/08/29 برگزار شد. در این جلسه تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ شد:

1. گزارش ستاد صنایع دخانی از آخرین اقدامات صورت پذیرفته و میزان پیشرفت طرح مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی محصولات دخانی مطرح و مقرر گردید؛ بهمنظور الزام واحدهای توزیعی برای ثبت عملکرد در سامانه جامع تجارت و ضرورت نظارت بر فعالیت آنها در زمان تمدید مجوز واحدهای توزیعی استانی اولاً دارنده مجوز فرد حقوقی باشند. ثانیاً دریافت تأییدیه مفاصا حساب سازمان امور مالیاتی دریافت شود. ثالثاً شفافیت واحدهای توزیعی در سامانه جامع تجارت بالای 80 درصد باشد. رابعاً ادارات کل صمت استانها در این زمینه مسئولیت اصلی خواهند شد. مسئول اجرای این بند ستاد صنایع دخانی، ادارات کل صمت استانها تعیین گردید. 

2. با عنایت به گزارش انجمن توزیعکنندگان محصولات دخانی مبنی بر عدم اقدام مناسب در سطح عرضه برای اعضای تحت پوشش و پیرو مصوبات قبلی کارگروه مبنی بر ضرورت اطلاعرسانی و اقناعسازی اعضای انجمن برای اجرای مناسب طرح مقرر گردید: ستاد صنایع دخانی ضمن تعامل با سایر دستگاههای ذیربط ظرف هفته جاری با تشکیل جلسات کارشناسی نسبت به فعالسازی انجمن مذکور در جهت همراهی با اهداف کلان و تشکیل کارگروه مسئولیت اجتماعی اقدامات اجرایی معمول و نتایج آن به دبیرخانه ارائه گردد. مسئول اجرای این بند ستاد صنایع دخانی و انجمن توزیعکنندگان محصولات دخانی تعیین گردید. 

3. گزارش انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیعکنندگان کالای دخانی در خصوص تولید و چاپ 500 هزار برگ اطلاعرسانی مرتبط با طرح مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی محصولات دخانی مطرح و مقرر گردید با محوریت انجمن یادشده و مدیریت ستاد صنایع دخانی و ادارات کل صمت استانها، برگهای مذکور به اتحادیههای صنفی توزیعی مرتبط سراسر کشور و شرکتهای توزیعکننده و واردکننده با ضمن نصب در محل واحدهای عرضهکننده انجام و گزارش اقدامات آن در جلسات آتی بهصورت مصور ارائه گردد. ضمناً ادارات کل صمت استانها نیز به توزیع برگههای اطلاعرسانی نظارتهای لازم را اعمال نمایند.. مسئول اجرای این بند ستاد صنایع دخانی و انجمن توزیعکنندگان محصولات دخانی و ادارات کل صمت استانها تعیین گردید.

4. با عنایت به اعلام انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیعکنندگان کالای دخانی مبنی بر انعقاد تفاهمنامه با مراکز دانشگاهی برای برآورد میزان مصرف سیگار و به تفکیک نام و نشانهای تجاری و همچنین سهم تقلبی و قاچاق و سایر موارد مرتبط علمی مقرر گردید ضمن پیگیری جدی، نتایج آن به دبیرخانه کارگروه منعکس شود. مسئول اجرای این بند انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی تعیین گردید. 

5. با عنایت به اعلام انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیعکنندگان کالای دخانی مبنی بر اعلام احتمال افزایش مالیات و عوارض محصولات دخانی برای بودجه سال آتی و تأثیر متقابل آن برافزایش قاچاق و تقلبی محصولات دخانی مقرر گردید ستاد صنایع دخانی با تعامل با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیسیونهای مرتبط در مجلس محترم شورای اسلامی اقدام لازم برای عدم تحمیل مالیات مضاعف برای جلوگیری از عدم توازن رقابت تولید داخل با قاچاق را انجام و نتیجه اقدامات در جلسات آتی ارائه گردد. مسئول اجرای این بند ستاد صنایع دخانی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انجمن توزیعکنندگان محصولات دخانی تعیین گردید. 

6. با عنایت به گزارش انجمن تولیدکنندگان سراسری محصولات دخانی از صدور مجوزهای توزیع از طرف شهرداری و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مقرر گردید ستاد صنایع دخانی ضمن تعامل با مراجع ذیربط نسبت به احصاء آمار و اطلاعات و پراکندگی جغرافیایی در سطح کشور مراتب را به دبیرخانه کارگروه ارائه نمایند. مسئول اجرای این بند ستاد صنایع دخانی تعیین گردید. 

7. موضوع عدم استفاده از ظرفیت شرکت دخانیات ایران درگشتهای مشترک و امور حاکمیتی مجدداً مطرح و با توجه به ابلاغیه نامه شماره 144186 /60 مورخ 1401/06/12 مقرر گردید ادارات کل صمت استانها از برگزاری گشت مشترک با شرکت یادشده در سطح عرضه خودداری نمایند. مسئول اجرای این بند ادارات کل صمت استانها تعیین گردید. 

8. موضوع بررسی و نظارت بر محمولههای ترانزیت محصولات دخانی مجدداً مطرح و با عنایت به اعلام نماینده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه مبنی بر بازنشر حدود 30 درصد از محمولههای ترانزیتی محصولات دخانی به داخل کشور مقرر گردید مراتب با محوریت ستاد مذکور و تعامل سایر دستگاهها (وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، گمرک ج.ا.ا وزارت راه و شهرسازی و…) بررسی و آسیبشناسی و راهکارهای مناسب احصاء و نتایج آن در جلسات آتی ارائه گردد. مسئول اجرای این بند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین گردید. 

9. گزارش اداره کل صمت استان مازندران در جلسه مطرح و با عنایت به وجود 500 واحد توزیعکننده استانی و بیش از 2000 واحد توزیعکننده خردهفروشی و عدم تناسب آنها در سطح استان مقرر گردید مراتب مجدداً توسط اداره کل مذکور بررسی و ضمن اتخاذ تدابیر لازم نسبت به ویرایش اطلاعات و اعلام به دبیرخانه اقدام لازم معمول شود. مسئول اجرای این بند اداره کل صمت استان مازندران تعیین گردید. 

10. پیرو مصوبات قبلی کارگروه مبنی بر ضرورت درج قیمت انواع محصولات دخانی و ثبت آن در سامانه 124 مقرر گردید ستاد صنایع دخانی و انجمنهای تخصصی ذیربط ضمن پیگیری موضوع نتیجه اقدامات به دبیرخانه کارگروه منعکس شود. مسئول اجرای این بند ستاد صنایع دخانی تعیین گردید. 

11. با عنایت به گزارش ستاد صنایع دخانی مبنی بر اعلام عرضه برخی از سایتهای مجاز و غیرمجاز در فضای مجازی و اعلام آدرس سایتهای الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، مقرر گردید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و دفتر خدمات عمومی نسبت به بررسی موضوع و اعلام آن به مراجع ذیربط قانونی اقدام و نتایج آن به دبیرخانه کارگروه منعکس شود. مسئول اجرای این بند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دفتر خدمات عمومی تعیین گردید. 

12. با عنایت به اینکه هرگونه تبلیغ کالای دخانی در فضای حقیقی و مجازی برخلاف قوانین مربوطه میباشد مقرر گردید ستاد صنایع دخانی ضمن تعامل با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موضوع چیدمان محصولات دخانی (استند و…) را بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ و اطلاعرسانی نمایند. مسئول اجرای این بند ستاد صنایع دخانی
تعیین گردید. 

13. با عنایت به اعلام انجمن توزیعکنندگان کالای دخانی مبنی بر عدم امکان ثبت شناسه رهگیری قراصه سیگار در سامانه جامع انبارها، مقرر گردید معاونت تجارت و خدمات و مدیریت سامانه جامع تجارت ضمن بررسی موضوع اقدامات لازم معمول و نتایج آن به دبیرخانه کارگروه ارائه گردد. مسئول اجرای این بند معاونت تجارت و خدمات و مدیریت سامانه جامع تجارت تعیین گردید. 

14. با عنایت به گزارش انجمن توزیعکنندگان کالای دخانی مبنی بر دریافت شرکت دخانیات ایران از عاملین توزیع، درصدی بهعنوان حق انحصار توزیع مقرر گردید ستاد صنایع دخانی مراتب را طی مکاتبهای پیگیری و نتیجه آن را به دبیرخانه کارگروه منعکس نمایند. مسئول اجرای این بند ستاد صنایع دخانی تعیین گردید. 

15. با عنایت به گزارش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در خصوص عملکرد ادارات کل استانها درزمینه مبارزه با کالای قاچاق،گرانفروشی محصولات دخانی مقرر گردید ادارات کل صمت استانها نسبت به ثبت و انعکاس عملکرد در سامانه سیمبا اقدام لازم معمول نمایند. ضمناً ادارات کل صمت استانهایی که عملکرد ضعیفی دارند نسبت به تقویت آن و تعامل آن با دستگاههای ذیربط استانی اقدام عاجل معمول و نتایج آن به دبیرخانه منعکس شود. مسئول اجرای این بند اداره کل صمت استانها تعیین گردید. 

16. مقرر گردید اداره کل صمت استان تهران در خصوص نظارت بر عملکرد واحدهای توزیعی خردهفروشی و بازار مولوی با تعامل دستگاههای ذیربط برنامه کوتاهمدت/ بلندمدت تدوین و ارائه نمایند. مسئول اجرای این بند اداره کل صمت استان تهران تعیین گردید.

17. با عنایت به گزارش نماینده سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر رسیدگی به پروندههای ارسالی توسط دستگاههای کاشف بر اساس ضوابط حاضر مقرر گردید ستاد صنایع دخانی با تعامل سازمان مذکور نسبت به بررسی افزایش جرایم برای بازدارندگی و عدم تکرار تخلفات قاچاق و تقلبی محصولات دخانی اقدام لازم معمول و پیشنهادات اجرایی را به دبیرخانه منعکس نماید. مسئول اجرای این بند ستاد صنایع دخانی و سازمان تعزیرات حکومتی تعیین گردید.

18. مقرر گردید اتاق اصناف ایران (اتحادیههای صنفی مرتبط) ضمن احصاء مسائل و مشکلات مرتبط با مدیریت سطح عرضه نسبت به برگزاری جلسات با پلیس مبارزه با قاچاق امنیت اقتصادی اقدام و ضمن بررسی چالشها و مسائل مرتبط با قاچاق و تقلبی محصولات دخانی راهکارهای کاهش آن را تدوین و ارائه نمایند. مسئول اجرای این بند اتاق اصناف ایران تعیین گردید.

19. با عنایت به مصوبات قبلی کارگروه مبنی بر ضرورت امحای اقلام مکشوفه قاچاق و تقلبی محصولات دخانی مقرر گردید ستاد صنایع دخانی مجدداً مراتب را از سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی پیگیری و نتایج اقدامات و امحای اقلام محصولات دخانی را جمعآوری و به دبیرخانه منعکس نمایند. مسئول اجرای این بند ستاد صنایع دخانی و سازمان اموال تملیکی تعیین گردید.

20. با عنایت به ابلاغ قوانین ذیربط مبنی بر ضرورت وجود دستگاههای فروش محصولات دخانی در محل واحدهای صنفی عرضهکننده،مقرر گردید اتاق اصناف ایران طی یک برنامه زمانبندی مشخص نسبت به الزام واحدهای توزیعکننده برای عرضه سیگار با دستگاه پوز مخصوص بهمنظور ارتقای شفافیت توزیع محصولات دخانی و فروش بهصورت دستگاههای برخط اقدام لازم معمول و نتایج آن ارائه گردد. مسئول اجرای این بند اتاق اصناف ایران تعیین گردید.

21. گمرک ج.ا.ا در خصوص ترانزیت محصولات دخانی ضمن بررسی و آسیبشناسی و بازنشر محصولات دخانی نسبت به اعلام نظرات مشورتی و کارشناسی به دبیرخانه کارگروه اقدام لازم معمول نمایند. مسئول اجرای این بند ستاد صنایع دخانی و گمرک ج.ا.ا تعیین گردید.

22. پیرو مصوبات قبلی کارگروه مقرر گردید ستاد صنایع دخانی و معاونت تجارت و خدمات نسبت به اجرایی شدن شناسه رهگیری در تنباکوی معسل و سنتی را پیگیری و نتایج آن را ارائه نمایند. مسئول اجرای این بند ستاد صنایع دخانی و معاونت تجارت و خدمات تعیین گردید.

23. دفتر خدمات عمومی وزارتخانه و ستاد صنایع دخانی موضوع عدم ارائه خدمات شاپرک برای فروش اقلام قاچاق و تقلبی محصولات دخانی را پیگیری و نتایج آن به دبیرخانه ارائه گردد. مسئول اجرای این بند دفتر خدمات عمومی و ستاد صنایع دخانی تعیین گردید.

آخرین اخبار

کشفیات کالای دخانی در دی ماه

رئیس کل دادگستری استان کردستان از متلاشی شدن یک باند قاچاق سازمان یافته دخانیات در مریوان خبر داد.
سید حسین حسینی اظهار کرد: با دستورات قضائی صادر شده از سوی دادستان عمومی و…