شنبه ۰۸ مهر ۱۴۰۲ , ۲۰:۱۵:۳۷
عدم ابطال ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات مصوب 8671 به شماره 110063ت37062هـ هیأت وزیران
عدم ابطال ماده ۱۰ دستورالعمل تعیین عاملین مجاز توزیع و فروش فرآورده های دخانی