امروز دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ ساعت

لیست اعضاء


Print This Page

۱- شرکت دخانیات قشم                                                                          


۲- شرکت بازرگانی میلاد نور گیتی


۳- شرکت بی ای تی پارس                                                                   


۴- شرکت جی تی ای پارس                                                                      


۵- شرکت دخانیات ایران                                                                        


۶- شرکت آوای شرق توس                                                                  


۷- شرکت آزادگان فاخر                                                                          


۸- شرکت الکوزی آریا البرز                                                                    


۹- شرکت شقایق درخشان رنگین                                                      


۱۰- شرکت پیشرو تک پارسیان                                                             


۱۱- شرکت سینا بین الملل نور                                                                 


۱۲- شرکت پردیس زرین آمور                                                               


۱۳- آقای حبیب اله رئیسی


۱۴- شرکت کی تی اند جی پارس                                                         


۱۵-شرکت جی تی ای پارسیان                                                               


۱۶-شرکت افرا افق ژیار                                                                         


۱۷- شرکت متحد احسان قشم                                                        


۱۸- شرکت توتون صنعت پارسیان قشم                                             


۱۹- روژان دخان


۲۰-  کارخانه تنباکو الفاخر پارس


۲۱- بازرگانی پارس رایان سپید پیشرو