یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ , ۱۳:۰۲:۴۴
Search
Close this search box.

مصوبات پنجاه و هشتمين نشست هيات مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار

هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار در جلسه مورخ 16 /12 /1400 به استناد قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن مصوب 15 /11 /1399، در خصوص موارد زير اتخاذ تصميم نمود.

ب) مجوزهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت

1) 52 عنوان مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تابع آن به همراه شرايط، مدارك و هزينه هاي صدور آنها مطابق فهرست ذيل به تصويب رسيد.دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار مكلف است پس از انجام هماهنگي هاي لازم با وزارت مذكور و سازمان تابع آن، راهنماي دريافت مجوزها را در درگاه ملي مجوزهاي كشور در دسترس عموم قرار دهد (كاربرگ هاي راهنماي دريافت 52 عنوان مجوز مذكور ممهور به مهر دبيرخانه هيأت مقررات زدايي جزء پيوست لاينفك اين مصوبه است.)

2) وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تابع آن مكلفند، درگاه تخصصي مجوزهاي مربوطه را تشكيل داده و به درگاه ملي مجوزهاي كشور متصل و مجوزهاي مذكور را به صورت بر خط صادر نمايند.

3) در خصوص ساير مجوزهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان هاي تابع آن كه به عنوان مجوز شروع كسب و كار شناسايي نشده اند: ضرورت دارد دبيرخانه هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار در گام بعدي، نسبت به بررسي و طرح آنها در هيأت مقررات زدايي اقدام نمايد.

4) ساير مصوبات هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار درباره مجوزهاي كسب و كارهاي مربوط به اين دستگاه در سال هاي گذشته، لغو مي شود و فهرست مجوزهاي پيوست جايگزين آنها خواهد شد.

42 عنوان مجوز مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت

3- توزيع كالاهاي دخاني

5- مجوز توليد كالاي دخاني

16- پروانه پخش

33-  مجوز خريد و فروش و حمل توتون و تنباكو

35-  جواز تأسيس توليد كالاي دخانی

36- پروانه پژوهش مركز پژوهش هاي صنعتي و معدني

37- جواز تأسيس مركز پژوهش هاي صنعتي و معدني

38-  پروانه فعاليت هاي تحقيق و توسعه واحدهاي توليدي، تجاري و خدمات

40- پروانه بهره برداري واحد توليدي و صنعتي

42- جواز تأسيس واحد توليدي صنعتي