امروز دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱ ساعت

معرفی انجمن


Print This Page

انجمن تولید کنندگان ، وارد کنندگان و صادرکنندگان کالای دخانی بر اساس بند “ک” ماده پنج قانون اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران با تایید و مجوز مراجع قانونی و متولی کشور تاسیس گردیده است
اهداف و موضوع فعالیت:
انجمن تولید کنندگان ، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر و بهتر از سرمایه گذاری ، تولید، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندر کاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در این گونه موارد ، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائی ها در چار چوب قوانین موضوعه کشور و ایجاد فضای تعامل بهتر با نهادها و ارگانهای متولی تشکیل گردیده است.
ارکان انجمن :
مجمع عمومی: بالاترین مرجع تصمیم گیری که متشکل از اعضاء یا نمایندگان رسمی اعضای (انجمن) می باشد.
هیات مدیره: هیات مدیره مرکب است از پنچ نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل است که توسط مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می شوند.