شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ , ۲۳:۵۵:۵۶
Search
Close this search box.

نقشه راه شرکت دخانیات فیلیپ موریس اینترنشنال تا سال 2025

نقشه راه شرکت دخانیات فیلیپ موریس اینترنشنال تا سال 2025

نقشه راه شرکت دخانیات فیلیپ موریس اینترنشنال تا سال 2025

نقشه راه 2025 ما مشتمل بر اهداف آینده‌ نگرانه است این اهداف به زمینه‌هایی که می‌توانیم بیشترین تأثیر را داشته باشیم مربوط می‌شود.

تعیین اهداف و آرمان ها

هر پیشرفتی مستلزم تبیین روشن  اهداف و مسئولیتپذیری برای رسیدن به آن است. اندازهگیری و گزارش‌‌گیری از پیشرفت، فرآیندی است که نیازمند نگاه به گذشته است. برای سنجش اثربخشی رویکرد ما، در پایداری و ایجاد شفافیت برای سهامداران داخلی و خارجی، تعیین اهداف روشن، بسیار مهم است.

این به ما امکان میدهد جهت خود را تعریف کنیم، و خود را با تعاریف  هماهنگ و دستاوردها را سنجش  کنیم و خود را مسئول فرایند پیشرفت بدانیم.

  نقشه راه سال 2025 ما

نقشه راه ما اهداف کلیدی ما را مشخص میکند و مسیر برنامه بلندمدت شرکت ما را تبیین مینماید.

نقشه راه سال 2025 شرکت دخانیات فیلیپ موریس اینترنشنال، شامل 11 هدف اصلی است که تا پایان سال 2025 اجرا میشود و با هشت استراتژی ما مرتبط است. ما بر این باور هستیم که این کسب و کار میتواند و باید به دستیابی به اهداف توسعه پایدار sdg که توسط کشورهای عضو سازمان ملل در سال 2015 به تصویب رسیده است، کمک کند. بر این اساس ما صراحتاً هر یک از هشت حوزه کاری اولویتدار خود را به اهداف توسعه پایدارsdgs مرتبط میکنیم.

ما اهداف توسعه پایدار را شناسایی کردهایم و معتقدیم که میتوانیم تأثیر واقعی و ماندگاری بر روی آنها داشته باشیم.  شاخص sdg ما، اقدامات و آمال مشروحه در این گزارش را با اهداف توسعه پایدارsdgs و اهداف مربوطه آن ترسیم میکند. 

در حالی که بیشتر اهداف جدید نیستند، اما با وضوح بیشتری فرمولبندی میشوند.

این یک راهنمای اصلاحشده با تشریح واضح تأثیرات اجتماعی و زیستمحیطی است که قصد داریم با محصولات و عملیات تجاریمان به دست آوریم و مسیر مستقیمی را به ذینفعان ارائه میدهد.

  شاخص پایداری

پیشرفت در نقشه راه ما با مجموعهای از شاخصهای کلیدی عملکرد kpi اندازهگیری میشود که مجموعاً شاخص پایداری ما را تشکیل میدهند.

برای پیوند دادن هر هدف به نتایج و تأثیرات خاص، شاخص کلیدی عملکرد kpi را ایجاد کردیم که دقیقاً نحوه اندازهگیری پیشرفت و تعریف موفقیت را بیان میکند.  این 19 شاخص کلیدی عملکرد، شاخص پایداری ما را تشکیل میدهند. این شاخص که طیف کاملی از اولویتهای پایداری ما را پوشش میدهد، به شرکت دخانیات فیلیپ موریس اینترنشنال و ذینفعان ما اجازه میدهد تا پیشرفت شرکت را به سمت اهدافش سال به سال
پیگیری کنند. پروتکل شاخص های کلیدی عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی esg kpi که به زودی منتشر خواهد شد، جزئیات بیشتری را در مورد این شاخص و شاخص عملکرد کلیدیkpi آن ارائه خواهد نمود.

آخرین اخبار

کشفیات کالای دخانی در دی ماه

رئیس کل دادگستری استان کردستان از متلاشی شدن یک باند قاچاق سازمان یافته دخانیات در مریوان خبر داد.
سید حسین حسینی اظهار کرد: با دستورات قضائی صادر شده از سوی دادستان عمومی و…