دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ , ۱۴:۵۵:۰۷
Search
Close this search box.

اعضاء هیأت مدیره انجمن ۹۴/۰۵/۱۰

سمتنام
رئیس هیأت مدیره آقای محمد رضا تاجدار
نایب رئیس هیأت مدیره آقای حمید رضا شاه حسینی
عضو هیأت مدیره و خزانه دار آقای پژمان علیمیرزایی
عضو هیأت مدیره و منشیآقای غلامرضا آزرمی
عضو هیأت مدیره آقای محمد حسین برخوردار
عضو علی البدلآقای علی خیرآبادی
عضو علی البدل آقای امیر حسین پاک
بازرس آقای مصطفی خدا دادی
بازرس علی البدل آقای محمدفرشی صاف باف
دبیر انجمن آقای سید علی میرباقری

اعضاء هیأت مدیره انجمن ۹۵/۰۶/۱۰

سمتنام
رئیس هیأت مدیره آقای محمد رضا تاجدار
نایب رئیس هیأت مدیره آقای حمید رضا شاه حسینی
عضو هیأت مدیره و خزانه دارآقای پژمان علیمیرزایی
عضو هیأت مدیره و منشیآقای غلامرضا آزرمی
عضو هیأت مدیره آقای محمد حسین برخوردار
عضو علی البدلآقای علی خیرآبادی
عضو علی البدل آقای امیر حسین پاک
بازرس آقای رحمان سمیعی
بازرس علی البدلآقای ابوالفضل آیتی
دبیر انجمن آقای سید علی میرباقری

اعضاء هیأت مدیره انجمن ۹۶/۰۶/۰۱

سمتنام
رئیس هیأت مدیره آقای محمد رضا تاجدار
نایب رئیس هیأت مدیره آقای حمید رضا شاه حسینی
عضو هیأت مدیره و خزانه دار آقای پژمان علیمیرزایی
عضو هیأت مدیره و منشیآقای غلامرضا آزرمی
عضو هیأت مدیره آقای محمد حسین برخوردار
عضو علی البدلآقای علی خیرآبادی
عضو علی البدل آقای امیر حسین پاک
بازرس آقای رحمان سمیعی
بازرس علی البدل آقای رضا کشاورز مقدم
دبیر انجمن آقای سید علی میرباقری

اعضاء هیأت مدیره انجمن ۹۷/۰۵/۱۰

سمتنام
رئیس هیأت مدیره آقای محمد رضا تاجدار
نایب رئیس هیأت مدیره آقای حمید رضا شاه حسینی
عضو هیأت مدیره و خزانه دار آقای رضا اسدی فر
عضو هیأت مدیره و منشیآقای غلامرضا آزرمی
عضو هیأت مدیرهآقای محمد رضا خاک کار
عضو علی البدل آقای عبدل الحسین هزار خانی
عضو علی البدلآقای مهران مشایی
بازرس : آقای حبیب اله رییسی
دبیر انجمن آقای مصطفی کربلایی

عضاء هیأت مدیره انجمن ۹۸/۰۵/۱۵

سمتنام
رئیس هیأت مدیره آقای محمد رضا تاجدار
نایب رئیس هیأت مدیره آقای حمید رضا شاه حسینی
عضو هیأت مدیره آقای رضا اسدی فر
عضو هیأت مدیره آقای غلامرضا آزرمی
عضو هیأت مدیره آقای محمد رضا خاک کار
عضو علی البدل آقای عبدل الحسین هزار خانی
عضو علی البدل آقای مهران مشایی
بازرس آقای رحمان سمیعی
بازرس علی البدل آقای مصطفی خدادادی
دبیر انجمنآقای مصطفی کربلایی

اعضاء هیأت مدیره انجمن ۹۹/۰۴/۲۵

سمتنام
رئیس هیأت مدیره آقای محمد رضا تاجدار
نایب رئیس هیأت مدیره آقای حمید رضا شاه حسینی
عضو هیأت مدیره آقای رضا اسدی فر
عضو هیأت مدیره آقای غلامرضا آزرمی
عضو هیأت مدیره آقای محمد رضا خاک کار
عضو علی البدل آقای عبدل الحسین هزار خانی
عضو علی البدل آقای مهران مشایی
بازرس آقای رحمان سمیعی
بازرس علی البدل آقای مصطفی خدادادی
دبیر انجمنآقای مصطفی کربلایی

اعضاء هیأت مدیره انجمن ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

سمتنام
رئیس هیأت مدیره آقای محمد رضا تاجدار
نایب رئیس هیأت مدیره آقای حمید رضا شاه حسینی
عضو هیأت مدیره و خزانه دار سرکار خانم شاملو
عضو هیأت مدیره و منشیآقای غلامرضا آزرمی
عضو هیأت مدیره آقای سیاوش افضلی
عضو علی البدل آقای رحمن سمیعی
عضو علی البدل آقای علی خیر آبادی
بازرس آقای اکبر ابراهیمی
بازرس علی البدلآقای احد برازنده
دبیر انجمنآقای مصطفی کربلایی