پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۴۰۲ , ۲۰:۱۴:۴۶

صهیونیستی نبودن فلیپ موریس

آخرین اخبار

سود سرشار در جیب سوداگران دخانیات

بررسی‌‌‌های آماری و میدانی نشان می‌دهد اعمال هرگونه افزایش هیجانی مالیات دخانیات نه تنها تاثیری بر میزان مصرف نخواهد داشت بلکه مصرف‌کنندگان را به سمت محصولات فریبنده قاچاق